Grudzień 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (06.12.2018)

 

 

KONKURS OFERT:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z psychiatrii na oddziale pobytu dziennego i oddziale całodobowym, opieki medycznej, fizjoterapii, konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, terapii zajęciowej.

 

        >> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF -->  Dokument (06.12.2018)

 

Listopad 2018

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD  -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Informacja o zmianie SIWZ z dnia 28.11.2018  -->  Dokument (28.11.2018)

        >> Odpowiedzi z 04.12.2018 na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (04.12.2018)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018  -->  Dokument (07.12.2018)

 

 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Dokumentacja techniczna  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Odpowiedzi z 03.12.2018 na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (03.12.2018)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018  -->  Dokument (07.12.2018)

        >> Informacja z dnia 10.12.2018 o unieważnieniu postępowania -->  Dokument (10.12.2018)

 

Październik 2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie robót w zakresie wymiany centrali wentylacyjnej z chłodnicą oraz doposażenie w agregat chłodniczy dla kuchni w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 

        >> Zapytanie ofertowe  -->  Dokument (11.10.2018)

       >> Projekt budowlany  -->  Dokument (11.10.2018)

        >> Rzut i przekrój dachu  -->  Dokument (11.10.2018)

       >> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  -->  Dokument (11.10.2018)

        >> Przedmiar instalacji wentylacji-->  Dokument (11.10.2018)

       >> Przedmiar części budowlanej  -->  Dokument (11.10.2018)

        >> Odpowiedzi z dnia 16.10.2018 r. na zapytania do zapytania ofertowego -->  Dokument (16.10.2018)

        >> Odpowiedzi z dnia 18.10.2018 r. na zapytania do zapytania ofertowego -->  Dokument (18.10.2018)

        >> Informacja o wyborze oferty -->  Dokument (23.10.2018)

 

 

Czerwiec 2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wymianę oraz regulację stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Zapytanie ofertowe  -->  Dokument (28.06.2018)

       >> Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  -->  Dokument (11.07.2018)

 

 

PRZETARG:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (6.06.2018)

       >> Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia  -->  Dokument (6.06.2018)

       >> Odpowiedzi z 12.06.2018r. na zapytania do SIWZ -->  Dokument (12.06.2018)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.06.2018r.  -->  Dokument (15.06.2018)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (16.07.2018)

 

 

Kwiecień 2018

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z psychiatrii na oddziale pobytu dziennego i oddziale całodobowym, opieki medycznej

       >> Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenia zdrowotne  -->  Dokument (27.04.2018)

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert  -->  Dokument (27.04.2018)

       >> Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na dzień 04.06.2018r.  -->  Dokument (25.05.2018)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert -->  Dokument (04.06.2018)

 

 

 

PRZETARG:
na dostawę leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (12.04.2018)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (12.04.2018)

       >> Odpowiedź z 17.04.2018r. na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (17.04.2018)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.04.2018 r.  -->  Dokument (20.04.2018)

       >> Informacja o wyborze ofert w dniu 11.05.2018 r.  -->  Dokument (11.05.2018)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w informacji o wyborze ofert  -->  Dokument (15.05.2018)

 

 

Grudzień 2017

POSTĘPOWANIE:
prowadzone w trybie „rozeznania rynku”  na świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji  projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”. 

       >> Ogłoszenie  -->  Dokument (29.12.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (12.01.2018)

POSTĘPOWANIE:
prowadzone w trybie „rozeznania rynku” na konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie na potrzeby realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

       >> Ogłoszenie  -->  Dokument (21.12.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (5.01.2018)

Listopad 2017

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu w zakresie: konsultacji lekarskich z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, konsultacji lekarskich z psychiatrii, konsultacji lekarskich z neurologii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i intensywnej terapii, terapii z zakresu neurologopedii, badań z zakresu medycyny pracy, badań laboratoryjnych
i diagnostycznych.”

 

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (23.11.2017)

       >> Szczegółowe warunki konkursu  -->  Dokument (23.11.2017)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  -->  Dokument (15.12.2017)

       >> Sprostowanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert -->  Dokument (02.02.2018)

 

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza psychiatrę, fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego, opiekuna medycznego, psychoterapeutę na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów  
w ramach projektu numer POWER.04.01.00-00-D005/15 pt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (21.11.2017)

       >> Szczegółowe warunki konkursu  -->  Dokument (21.11.2017)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  -->  Dokument (15.12.2017)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu  -->  Dokument (29.12.2017)

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza psychiatrę, fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego, opiekuna medycznego, psychoterapeutę na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów 
w ramach projektu numer POWER.04.01.00-00-D005/15 pt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (9.11.2017)

       >> Szczegółowe warunki konkursu  -->  Dokument (9.11.2017)

       >> Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert  -->  Dokument (20.11.2017)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu  -->  Dokument (29.12.2017)

Październik 2017

NOWY PRZETARG:
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego do pracowni funkcji poznawczych

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (31.10.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (31.10.2017)

       >> Informacja z dnia 02.11.2017r. o zmianie (doprecyzowaniu) warunku udziału w
              postępowaniu określonego
w rozdziale II pkt. 2 ppkt. 3)a SIWZ.  -->  Dokument (2.11.2017)

       >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  -->  Dokument (2.11.2017)

       >> Odpowiedź z dnia 06.11.2017r. na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (6.11.2017)

       >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 06.11.2017 r.  -->  Dokument (6.11.2017)

       >> Informacja z dnia 08.11.2017r. w części dotyczącej określenia wymaganego systemu operacyjnego
              przy komputerach w Zadaniu nr 1 i Nr 2 oraz przesunięciu terminu składania
              i otwarcia ofert na 14.11.2017r.
 
 --
>  Dokument (8.11.2017)

       >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 08.11.2017 r.  -->  Dokument (8.11.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.11.2017 r.  -->  Dokument (14.11.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty- 28.11.2017 r.  -->  Dokument (28.11.2017)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu  -->  Dokument (2.01.2018)

 

NOWY PRZETARG:
na dostawę mleka i wyrobów nabiałowych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (20.10.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (20.10.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2017 r.  -->  Dokument (30.10.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (17.11.2017)

       

Wrzesień 2017

KONKURS OFERT:
na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia pielęgniarskie  -->  Dokument (27.09.2017)

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (27.09.2017)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert -->  Dokument (20.10.2017)

 

Sierpień 2017

OGŁOSZENIE O NOWYM PRZETARGU:
 na dostawę artykułów spożywczych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (24.08.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (24.08.2017)

       >> Odpowiedź z 29.08.2017 r. na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (29.08.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.09.2017 r.  -->  Dokument (1.09.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (19.09.2017)

 

  Czerwiec 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
 na dostawę mięsa i wędlin dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (9.06.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (9.06.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.06.2017r.  -->  Dokument (19.06.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (30.06.2017)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku
w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (1.06.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -->  Dokument (1.06.2017)

>> Ogłoszenie o zamówieniu z 01.06.2017r. w wersji opublikowanej w BZP -->                                                                                                                                                               Dokument (6.06.2017)

>> Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 06.06.2017r. -->  Dokument (6.06.2017)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 06.06.2017r. -->  Dokument (6.06.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.06.2017r. -->  Dokument (9.06.2017)

>> Informacja o wyborze oferty -->  Dokument (23.06.2017)

 

Kwiecień 2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie (nadbudowie) Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu
przy ul. Ligi Polskiej 8

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (28.04.2017)

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (28.04.2017)

>> Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego --> Dokument (28.04.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.05.2017)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na dostawę leków dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (20.04.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (20.04.2017)

>> odpowiedź z 25.04.2017r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (25.04.2017)

>> informacja z otwarcia ofert w dniu 28.04.2017r. --> Dokument (28.04.2017)

>> informacji o wyborze oferty --> Dokument (17.05.2017)

  

Marzec 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
 na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży medycznej oraz
wynajmu i prania bielizny pościelowejdla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (9.03.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (9.03.2017)

>> odpowiedź z 14.03.2017r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (14.03.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.03.2017r. --> Dokument (17.03.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (27.03.2017)

 

Luty 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na dostawę produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego
pacjentów i sprzętu medycznego do podaży diet

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (2.02.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (2.02.2017)

>> Odpowiedź na zapytania do SIWZ --> Dokument (7.02.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.02.2017 r. --> Dokument (10.02.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.02.2017)

 

Styczeń 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE:
prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii, rehabilitacji medycznej, logopedii na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu 
w związku z realizacją projektu „Zostań w domu„

>> Informacja o ogłoszeniu --> Dokument (5.01.2017)

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (5.01.2017) 

      >> Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze ofert --> Dokument (25.01.2017)