Zasady odpłatności za pobyt na Oddziale Opieki Całodobowej - miesięczna opłata za pobyt w zakładzie osoby skierowanej do zakładu albo w nim przebywającej, określona na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. 2004 nr 2010 poz. 2135 ze zm.) w brzmieniu: Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.” Opłata ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

 

Odpłatność można regulować na dwa sposoby:

 

  • zakład może wystąpić do płatnika (ZUS, KRUS) o regulowanie kosztów pobytu pacjenta.

 

 

  • opiekun może przyjąć na siebie zobowiązanie wobec Zakładu o pokrywaniu kosztów pobytu pacjenta w Zakładzie i regulować przelewem na konto.

 

 

 

 

W obu przypadkach Zakład ma obowiązek poinformować płatnika o pobycie pacjenta w placówce, ponieważ ZUS oraz KRUS zawiesza na czas pobytu dodatek pielęgnacyjny osobom przebywającym w tego typu placówkach.